018-Utgifter totalt 160Vi gir bort tre millioner

Våre ni Ting og Tøy butikker fra Jaren på Hadeland i sør, til Vågå øverst i Gudbrands­dalen i nord, har hatt et jevnt bra omsetningsnivå de siste tre årene, 2011 med foreløpig rekord på drøye 11,7 mill. Av dette gir vi bort nærmere tre millioner.

Tallene fra de største enhetene er Gjøvik med 2,7, Jaren med 2,5 og Lillehammer med 1,9 mill. Stiftelsen har ingen egen fast eiendom, og kostnaden til leie og drift av lokaler varierer mye fra sted til sted. Samlet husleie inkl. lager var 3.1 mill, mens strøm, kommunale avgifter, vedlikehold, investeringer og utstyr til sammen utgjorde ca. 1,3 mill.Flere butikker er blitt oppgradert og utvidet i senere år, denne gang på Lillehammer hvor kontrakten for de sentralt beliggende, attraktive lokalene ble fornyet kombinert med forbedringer.

300 frivillige medarbeidere.
Omsetningen i butikkene er momsfritatt basert på frivillig arbeidskraft, og holdes i gang av nærmere 300 høyt motiverte og entusiastiske mennesker, for det meste alderspensjonister. Lønns- og personalkostnader på ca. 1,5 mill. er knyttet til nødvendige administrative funksjoner og deler av den humanitære virksomheten. Den direkte utgiften til 37 innleide trailertransporter til Øst Europa i 2011 var drøyt 500.000.

Kostnadene til organisering, oppfølging, lagerhåndtering og administrasjon rundt dette og kontakt med prosjektpartnere går parallelt med butikkvirksomheten og deles skjønnsmessig. Det gjelder bl.a. egne transportmidler, hvor samlet kostnad til drift, vedlikehold og investeringer i våre 9 vare- og lastebiler beløp seg til 480.000. Regnskap/revisjon, kontordrift med telefon/internett og diverse kostnader var rundt 500.000. Persontransport med lokal kjøring knyttet til butikker så vel som reiser for prosjektoppfølging og medarbeiderturer kom på ca. 390.000. Informasjonsmateriell, reklame og annonser 290.000.

Tre millioner gitt til nødhjelp og prosjektstøtte

019-Fordeling av gaver 160

Året 2011 ble et nytt rekordår i formidling av økonomisk bistand fra Ny start i Øst. Stiftelsens vedtekter tilsier at hovedsatsingen skjer i det tidligere Sovjetunionen og dets satellitt stater i Øst Europa. Det meste kanaliseres gjennom erfarne samarbeidspartnere i det enkelte land med langsiktige perspektiv. Baltikum med Estland er området hvor arbeidet startet i sin tid, og er fortsatt største mottaker av hjelp. Det gjelder både i volum av hjelpesendinger og størrelsen på bevilgninger til prosjekter.

Til tross for EU medlemskap og en positiv samfunnsutvikling er det stadig grupper som faller utenfor og lider nød. Samtidig er det lettere for oss å følge opp og se at innsatsen virker. Dette kan være mer krevende i land som Ukraina og Romania, men ikke desto mindre viktig. De tidligere Sovjet-republikkene Armenia og Kirgisistan er for langt unna til å nå med transporter. Her er fattigdommen enda verre, og våre bidrag har vist seg å rekke særdeles langt i samarbeid med dyktige lokale krefter.


Engasjementet enda lengre øst med Kina og Nord Korea har vært naturlig i et samarbeid med andre norske partnere som har spesiell kompetanse og nær tilknytning til vår sammenheng. Det samme gjelder prosjekter i Afrika og Asia/Midtøsten hvor forankringen ligger lokalt gjennom våre medarbeideres tilhørighet i menigheter og organisasjoner.

Ola S.Ø.

 

Utgifter totalt 11 467 000
Husleie butikker 2 662 000
Strøm, avgifter, vedlikehold, utstyr butikker 1 033 600
Administrasjon og drift, butikker 1 587 250
Prosjektstøtte, bevilgninger 3 003 000
Driftskostnader humanitært arbeid 2 450 950
Trailertransport hjelpesendinger 730 000
   
Fordeling av gaver  
Baltikum (Estland, Latvia, Litauen) 880 000
Annet Øst-Europa 115 000
Russland, Ukraina, Hviterussland, Slovakia 532 000
Balkan (Romania, Makedonia, mm.) 497 000
Armenia og Kirgisistan 352 000
Afrika 146 000
Asia/Midtøsten 414 000