Veien til forandring

Jesus Kristus taler om å ta imot, få et nytt liv som igjen kan endre holdninger og livsstil. Evangeliet er ikke bare spørsmål om et evig liv. Kampen for et bedre liv og et mer rettferdig samfunn begynner her og nå, på denne siden av graven, og her er evangeliets kraft avgjørende.

Sosial nød, fattigdom, urettferdighet og korrupsjon kan avhjelpes noe ved sosiale reformer og politiske vedtak, men voldelige revolusjoner er aldri svar på sosial nød og urettferdighet. All historie viser at dette skaper ny undertrykkelse og nye klasser som utbytter de fattige.

Men ethvert samfunn utgjøres av enkeltmennesker. Gode etiske holdninger og verdier hos det enkelte menneske avgjør hvor godt et samfunn skal være.

000-ROMFOLKET en fattig

Bildet tv:
ROMFOLKET – en fattig og diskriminert minoritet på Balkan. Ny Start i Øst har gjennom sitt hjelpeprogram lenge arbeidet for dette folket.

Evangeliet skaper bedre samfunn

Å lindre nød og hjelpe svake og fattige mennesker, er en vesentlig del av Ny Start i Øst sitt formål og oppdrag. Også i år får dette konkret uttrykk i at vi sender minst 37 fullastede trailere, eller over 400 tonn med hjelpesendinger, til flere land i Øst-Europa, og vi gir bort – som i fjor – nærmere tre millioner kroner til ulike sosiale og evangeliserende formål. Behovene er store, nøden tar ingen «time-out».

Faktisk synes Øst-Europa å være verre stilt nå enn for noen få år siden. Grunnen er sammensatt og komplisert. Det er lett å vise til finanskrise, arbeidsledighet, familieoppløsning, rusmisbruk og sosiale tjenester som bryter sammen.
Men mye skyldes forhold som er innvevd i samfunnsstrukturen i mange land i Øst-Europa. Korrupsjon, grådighet, urettferdighet og ubarmhjertighet, og all kriminaliteten som følger med – en slags kollektiv synd.

001 Denne lille karen

Bildet th:
Denne lille karen viser at fattigdommen fortsatt er stor i Øst-Europa.

 

Sosial nød, urettferdighet og fattigdom kan selvsagt avhjelpes noe ved politiske vedtak og sosiale reformer. Men til sjuende og sist er ethvert samfunn avhengig av enkeltmennesker. Det er enkeltmenneskers etiske verdier og holdninger som avgjør hvor godt et samfunn skal være. Et grunnleggende bedre liv og et samfunn som fungerer med ærlighet, rettferdighet og barmhjertighet, forutsetter en forandring på det indre plan.

Det er dette Jesus Kristus snakker om. Vi ser i praksis at evangeliet om Guds rike kan endre holdninger og livsstil radikalt. Når dette skjer med mange nok mennesker, skapes det også et bedre, tryggere og mer velstående samfunn. Det er mange eksempler på dette over hele verden. Ordføreren i Bulgarias hovedstad Sofia, har for eksempel lagt merke til at den kristne vekkelsen som nå går over visse deler av byen, har ført til en betydelig nedgang i volds- og vinningskriminalitet. Men positive eksempler knyttet til kristen vekkelse elsker norske medier å fortie.

Men vi skriver om dette. Vi skjuler ikke DET IDEOLOGISKE fundamentet for stiftelsen vår, evangeliet om Guds rike, gitt oss ved Jesus Kristus. Vi tror at evangeliet ikke bare er et spørsmål om et evig liv etter døden. Kampen begynner her når vi tar imot Kristus som vår personlige frelser. Vi er satt til å kjempe for barmhjertighet, rettferdighet, ærlighet, tilgivelse og forsoning, også på denne siden av døden. Men som vår helt, Jesus Kristus, tror vi ikke på revolusjon, på vold. Det har vært forsøkt mange nok ganger, med enorme menneskelige kostnader og lidelser.

Derfor bevilger vi hvert år betydelig summer også til evangelisering og misjon, i Øst-Europa, i Asia og Afrika. Vi er som stiftelse med på å fullføre Jesu befaling om at evangeliet skal forkynnes for alle folkeslag, for alle etniske grupper over hele verden, veien til positiv forandring for alle samfunn.

Del innlegget med andre...

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Stiftelsen Ny Start i Øst, Roald Amundsens veg 1 B 2816 - Gjøvik Tlf: 6113 6200